Tomáš Abelovský, Law firm / Advokátska kancelária


Právne služby

Štart spoločnosti

Ide o právne rady ohľadom prvých krokov v podnikaní. Správny výber právnej formy spoločnosti (či už ide o spin-off alebo start-up), vhodná voľba živnostenských oprávnení a najmä kvalitné spracovanie všetkých korporátnych dokumentov sú nevyhnutné pre riadny štart podnikateľského zámeru. Dobrá konzultácia ohľadom konfigurácie a stratégie fungovania spoločnosti z pohľadu ochrany podnikateľa do budúcnosti je jednou z kľúčových právnych služieb. Každý štart podnikania musí brať na zreteľ neočakávané modifikácie, či už personálne alebo kapitálové, preto je vhodné nastaviť všetky podmienky podnikania na úplnom začiatku. Spoločnosť môžu sprevádzať rôzne zmeny, ktoré je vhodné vždy vopred konzultovať. Samozrejmosťou je vedenie elektronického spisu klienta a využívanie zaručeného elektronického podpisu advokáta, čo má obrovský dopad na úspory súdnych a správnych poplatkov.

Ako registrovať ochrannú známku?

V dnešnej dobe je ochrana označenia tovarov a služieb podnikateľa jedným z najdôležitejších právnych krokov. Samotná registrácia ochrannej známky nespočíva len v podaní prihlášky. Tým, že ma klient poverí registráciou, ušetrí čas, ktorý by musel inak investovať do štúdia pomerne zložitého odboru priemyselných práv a vyhne sa tak zbytočným administratívnym komplikáciám. Na základe skúsenosti navrhneme rozsah ochrany a odporúčim národnú, komunitárnu alebo celosvetovú formu ochrany. Vypracujeme rešerš všetkých obdobných označení a zohľadníme kolízie. Komplexne pokryjeme celé spektrum označení počnúc doménovým menom až po neregistrované označenia prevádzky.

Ako predať doménu?

Pred pár rokmi bol tento úkon veľká neznáma. Stále nie je zadefinovaná právna povaha doménového mena, no napriek tomu viem klientom poradiť ako na vec a bezpečne previesť práva a povinnosti k doménovému menu.

Pozor na Cybersquatting!

Prakticky je to najčastejší právny problém predložený klientom. Slovenské súdy si v tejto oblasti ešte stále hľadajú svoje miesto. Avšak prvé rozsudky sú už na svete. Užívanie, obsadenie a zneužitie doménového mena si vyžaduje rýchly a razantný prístup.

Ako registrovať doménu na iné meno?

Súčasné pravidlá slovenského vrcholového správcu domény prísne rešpektujú územný princíp a neumožňujú registráciu doménového mena na osobu so sídlom alebo bydliskom mimo Slovenskú republiku. Formou zmluvy zabezpečíme registráciu doménového mena na meno domáceho advokáta v prospech klienta.

Ako na všeobecné obchodné podmienky pre web stránku?

Je potrebné stanoviť si presné pravidlá, ktorými sa majú riadiť návštevníci, užívatelia a zákazníci webových stránok. Či už ide o e-shop, službu alebo inzertný portál, kreovanie podmienok, ktoré zaväzujú prevádzkovateľa a jeho partnera, patrí do rúk odborníka. Zo skúsenosti viem povedať, že nie všetky dostupné „VOPky“ na internete sú bezproblémové. Malá „ústava“ internetového podnikania si určite zaslúži individuálny prístup a zohľadnenie nárokov klienta.

Aká je zodpovednosť na internete?

Konanie v kyberpriestore vyvoláva množstvo otázok. Zle zverejnená správa na Facebooku alebo nevhodne zvolený obsah prevádzkovateľa servera môžu vyvolať následok v podobe právnej zodpovednosti. Ide o pomerne komplexnú záležitosť, ktorá si vyžaduje skúsenosti a kvalifikovaný prístup.

Počítačové právo, ICT law

Dennodenne sa stretávam s nesprávnym formulovaním licenčných zmlúv, otázkami ochrany zdrojového kódu alebo otázkami neoprávneného použitia programového vybavenia. Vieme, že je podstatné mať právneho konzultanta, ktorý rozumie technickým aspektom.

Počítačová kriminalita

Stáť na správnej strane znamená pomáhať oprávneným, poškodeným, ale niekedy aj obvineným. Ide predovšetkým o boj za uplatnenie si ich práva. Pridaná hodnota pre klienta je znalosť forenzných aplikácií a metód pri získavaní elektronických dôkazov. Či už ide o nezákonné šírenie autorského diela alebo o domovú prehliadku (dawn raid), je potrebná vždy rýchla reakcia. Advokát v trestnom konaní je bez pochyby veľkou oporou klienta a o to viac mu dokáže pomôcť, ak sa veci rozumie.

Ochrana osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby na internete

Inak povedané, ak je na to právny nárok, viem ako sa zákonnou cestou odstaví server tak, aby jeho obsah už neškodil.

Pojednávanie na súde

Podnikanie môže vždy predstavovať potencionálne riziko. Najmä v prípade, ak dôjde k právnemu konfliktu, ktorý vyvrcholí podaním žaloby na súd alebo inú rozhodcovskú inštitúciu. Či už ide o klasický spor na plnenie alebo spor o nehmotný statok priemyselného vlastníctva, prítomnosť advokáta, ktorý sa vie orientovať v občianskom súdnom poriadku je nevyhnutná.

Ako získať patent?

Každý prípad je jedinečný a zaslúži si špeciálnu pozornosť. Vzorové právne riešenie neexistuje. Snažím sa pochopiť podnikanie klienta a spoznať jeho očakávania. Ambíciou nášho výstupu nie je klienta zaplaviť odbornou terminológiou, akademickými článkami a analýzami.


Odmena advokáta

Ponúkame Vám návod ako získať predstavu o výške odmeny advokáta. Samozrejme, ak nás budete priamo kontaktovať, obratom Vám vieme poslať cenovú ponuku právnych služieb. Odmena sa určuje po dohode s klientom ako:

1. Hodinová odmena

Hodinová odmena je počítaná podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a vyúčtovaná v minútach vždy za predchádzajúci mesiac. Jednotlivé úkony právnej služby majú odlišnú hodinovú sadzbu. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikácia vykonanej práce. Pri predpokladanej práci v rozsahu 10 hodín a viac má advokát nárok na preddavok vo výške 50 % predpokladanej celkovej ceny právnych služieb.

2. Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

3. Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokátska kancelária o tom klienta poučila. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

4. Tarifná odmena

Ak nedošlo k dohode s klientom ohľadom odmeny, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. z 10. novembra 2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb alebo dohoda s klientom neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených v tejto vyhláške alebo v dohode s klientom.

Kalkulačka pre orientačný výpočet tarifnej odmeny advokáta (orientačné hodnoty)

Príklad z praxe: žaloba na oceniteľné plnenie

Advokát prijal zastupovanie vo veci žaloby na spoločnosť, ktorá vám nevyplatila kúpnu cenu 2.000 EUR za Vami dodaný tovar. Zastupovanie sa skladá z troch úkonov: (1) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom, (2) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej a (3) účasť na pojednávaní súdu. Tarifná hodnota sporu je 2.000 EUR. Aká bude odmena advokáta za tieto 3 právne služby?
Vypočítať

Príklad z praxe: registrácia ochrannej známky

Potrebujete zaregistrovať tuzemskú ochrannú známku. Advokát prevzal Vaše zastupovanie, vypracoval rešerš, pripravil a podal prihlášku na registráciu národnej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Advokát vykonal tieto úkony: (1) prevzatie a príprava právneho zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom, spísanie advokátskeho plnomocenstva pre právne zastupovanie, (2) vypracovanie právneho rozboru s prihliadnutím na všetky aspekty ochrany duševného vlastníctva klienta, najmä rešerš ochrannej známky, obchodného mena, doménových mien a ostatných označení, zaradenie tovarov a služieb do tried podľa Medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre zápis ochranných známok a (3)spracovanie a písomné podanie žiadosti na ÚPV SR o zápis národnej ochrannej známky. Pre výpočet vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifná hodnota 1.000,- EUR podľa § 10 ods. 8) vyhlášky. Aká bude celková tarifná odmena?
Vypočítať

Aké sú napríklad iné úkony právnej služby?

Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:
a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,
c) účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,
d) vypracovanie právneho rozboru veci okrem trestnoprávnej veci,
e) návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
f) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

Problematika výpočtu odmeny advokáta je pomerne komplexná a zložitá činnosť, preto odporúčame si prečítať vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. z 10. novembra 2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.


Kontakt

Advokátska kancelária
Pionierska 15
831 02 Bratislava
+421 2 492 124 37
tomas(at)abelovsky.com